ПОЉОПРИВРЕДНО

ХЕМИЈСКА ШКОЛА

ОБРЕНОВАЦ

МИСИЈА И ВИЗИЈА 

МИСИЈА

 

Да доследном применом општих принципа образовања и васпитања обезбедимо остваривање права ученика, а нарочито права на квалитетан образовно-васпитни рад, уз уважавање личности ученика и подршку за свестран развој личности, подршку за посебно исказане таленте и њихову афирмацију као и подршку ученицима којима је потребна додатна подршка у образовању.

Да у области средњег стручног образовања  у коме се кроз теоријску наставу и вежбе у школи и учење кроз рад код послодавца обезбедимо да ученици стичу, усавршавају, односно изграђују знања, вештине, способности и ставове у складу са стандардима квалификација, као и стицање, усавршавање и развој компетенција у складу са потребама тржишта рада.         

Да сталним и систематским радом унапређујемо све области обезбеђивања квалитета рада, повећање ефикасности у образовном процесу кроз повезивање са локалном заједницом.

 

Принципи рада школе су:

- поштовање људских права и слобода ученика и запослених, укључујући и забрану свих видова дискриминације;

- неговање односа међусобног разумевања, уважавање личности ученика, запослених и родитеља, односно других законских заступника;

- обезбеђивање јавности и транспарентности у раду;

- пружање једнаке могућности свим ученицима и запосленима за напредовање;

- подстицање учешћа ученика и запослених у активностима школе;

- афирмисање креативности и иновативности ученика и запослених;

 

ВИЗИЈА

 

Приоритетни задаци су:

- развој школе у области средњег стручног образовања која ће постати препознатљива у региону по условима у којима се одвија образовно-васпитни рад,  услугама у обучавању,  стандардима у опреми, блиској и ефикасној сарадњи са пословним светом;

-  развијање код ученика осећања посвећености;

- обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој ученика, развијање ненасилног понашања и успостављање нулте толеранције према насиљу;

- подстицање, развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности;

- развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине и еколошке етике, заштите и добробити животиња;

-континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања заснованог на провереним научним сазнањима и образовној пракси;

- развијање компетенција за сналажење и активно учешће у савременом друштву;

- омогућавање ученицима и запосленима пуног интелектуалног, емоционалног, социјалног, моралног и физичког развоја;

- обезбеђивање сваком ученику стицања компетенција за целоживотно учење које су потребне за лично испуњење и развој, укључивање у друштвени живот и запошљавање,    

- да се нивоом опремљености наставним средствима прати научно технолошки развој и побољшање материјално-техничких услова за рад школе чиме ће се достићи виши ниво образовних постигнућа на завршном и матурском испиту;

- развој свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности самовредновања,  самоиницијативе и изражавања свог мишљења;

- оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог развоја и будућег живота;

- развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и неговање другарства и пријатељства.