top of page

Среда, 03.05.2023. године

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

    Распоред полагања матурског испита за ванредне ученике у априлском року школске 2022/2023. године можете погледати кликом на следећи линк https://issuu.com/poljoprivrednohemijskaskola/docs/scan_20230503_105015926

Петак, 28.04.2023. године

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

    Рок за пријаву матурских и завршних испита за ванредне ученике у априлском испитном року, петак 28.04.2023. године.

Пријава се обавља у секретаријату школе у времену од 08:00 до 13:00 часова.    

Среда, 20.04.2023. године

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

         Распоред полагања испита за ванредне ученике у априлском року

школске 2022/2023. године

Кликом на дати линк можете погледати распоред

https://issuu.com/poljoprivrednohemijskaskola/docs/novi_raspored_vanredni_april_2022_2023

ОБАВЕШТЕЊЕ

         Пријава испита за ванредне ученике за полагање у априлском року

школске 2022/2023. године

Пријава испита почиње у понедељак 10.04.2023. и траје до четвртка 13.04.2023. године.

Испити се могу пријавити лично, у секретаријату школе у времену од 08:00 до 12:00 сати или слањем попуњене пријаве и доказа о уплати на мејл школе

office@polj-hemskola.edu.rs

Молимо Вас да поштујете назначене датуме и време за пријаву испита. Накнадне пријаве, то јест пријаве након 13.04.2023. године неће бити могуће.

Материјал за полагање испита за образовне профиле:

1. Ветеринарски техничар

2. Пољопривредни техничар

3. Техничар хортикултуре

4. Прехрамбени техничар

5. Хемијско-технолошки техничар

6. Хемијски лаборант

7. Техничар за заштиту животне средине

8. Техничар за индустријску фармацеутску технологију

9. Цвећар-вртлар

10. Руковалац-механичар пољопривредне технике

11. Пекар

12. Месар

13. Пољопривредни произвођач

1. Српски језик и књижевност

2. Историја 

3. Математика

4. Физика

5. Рачунарство и информатика 

6. Енглески језик

7. Ликовна култура 

8.Музичка уметност 

9. Физичко васпитање 

10. Веронаука-православни катихизис

11. Социологија, Социологија са правима грађана, Устав и права грађана

12. Биологија, Екологија и заштита животне средине

13. Географија 

14. Грађанско васпитање

15. Филозофија

15. Општа и неогранска хемија-сви четворогодишњи образовни профили у подручју рада хемија, неметали

14. Хемија, за образовне профиле ветеринарски техничар, пољопривредни техничар, техничар хортикултуре, цвећар-вртлар

ОБАВЕШТЕЊЕ

         Пријава за полагање испита за ванредне ученике.

Испити се могу пријавити на следећи начин, само и искључиво у предвиђеним роковима за пријаву испита. Информације о роковима за пријаву добијате преко овог сајта.

Испити се могу пријавити на следећи начин:

1. Лично, у секретаријату школе

2. Попуњавањем пријаве и слањем попуњене пријаве и доказа о извршеној уплати на office@polj-hemskola.edu.rs

у .PDF, .JPG или .PNG формату.

 

Пријава мора бити попуњена са следећим подацима:

- Име и презиме ванредног ученика

- Образовни профил за који се ванредни ученик школује

- Тачан назив наставног предмета за који се пријављује полагање и година учења

Пријава може бити у следећим форматимам .PDF, .JPG, .PNG

Доказ о уплати може бити у следећим форматима .PDF, .JPG, .PNG

Одлука Министарства просвете, науке и технолошког развоја о утврђивању висине школарине за ванредне ученике средњих школа за школску 2022/2023. године и подаци за попуњавање уплатнице за ванредне ученике:
 

 

 

 

 

 

 

1. Прималац:

Име и презиме ванредног ученика, адреса


2. Сврха уплате: 
   - Упис године - 4000 динара
   - Обнова године - 1500 динара
   - Испит - 1000 динара
   - Испит са писменим задатком - 1000 динара
   - Испит са вежбама - 1200 динара
   - Испит из практичне наставе - 1200 динара
   - Завршни испит - 2500 динара
   - Матурски испит - 3000 динара


3. Прималац: Пољопривредно-хемијска школа

4. Износ: уписати износ у складу са сврхом уплате
5. Рачун примаоца: 840-1891666-18

​​

ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ

      Пољопривреда, производња и прерада 
                                    хране: 
 • Ветеринарски техничар                                
 • Пољопривредни техничар
 • Техничар хортикултуре
 • Прехрамбени техничар
 • Месар
 • Пекар
 • Цвећар-вртлар
 • Произвођач прехрамбених производа
 • Пољопривредни произвођач
 • Руковалац-механичар пољопривредне технике
 
                     Хемија, неметали:
 • Хемијско-технолошки техничар
 • Хемијски лаборант
 • Израђивач хемијских производа
 • Техничар за заштиту животне средине

 1. УПИС ВАНРЕДНОГ УЧЕНИКА РАДИ ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ И ДОКВАЛИФИКАЦИЈЕ

Само средња школа која је верификована за одређене образовне профиле, може да врши преквалификацију и доквалификацију.
Преквалификација представља образовање за други образовни профил у истом трајању, без обзира на подручје рада.
Доквалификација представља образовање за други образовни профил у дужем трајању, без обзира на подручје рада.

Након завршеног средњег образовања у средњу школу може да се упише лице ради преквалификације, доквалификације, специјалистичког и мајсторског образовања, у складу са посебним законом.

Школа врши упис ради стицања стручне оспособљености, преквалификације, доквалификације и специјализације уз сагласност Министарства просвете, науке и технолошког развоја.


Ученик уписан у школу ради преквалификације, полаже испите из стручних предмета које одреди наставничко веће школе.


Ученик уписан у школу ради доквалификације полаже допунске испите из предмета чији садржаји нису претежно исти, из предмета који нису били утврђени наставним планом и програмом и испите завршног разреда, о чему одлуку доноси наставничко веће школе.


Ванредни ученици уписују се ради преквалификације и доквакификације у школу у току школске године.


Директор школе након донете одлуке наставничког већа о признању предмета и полагању допунских испита доноси решење које садржи: личне податке ученика, признате предмете и оцене по разредима, стручне предмете који су утврђени ученику да полаже, по редоследу разреда, обавеза полагања завршног испита, испитне рокове у складу са општим актом школе.
Документа потребна за упис:
- Молба
- Оверене фотокопије сведочанства и дипломе о завршеној средњој школи
- Извод из матичне књиге рођених 

2. УПИС УЧЕНИКА РАДИ НАСТАВКА ШКОЛОВАЊА 


Лица која су започела раније стицање средњег образовања и исто из одређених разлог прекинуло, имају право на наставак започетог образовања у истом трајању.
Ванредни ученик уписује се у школу у одговарајући разред до 31. августа да би завршио започето образовање у истом трајању. 


Овом ученику школа признаје све завршене разреде и уписује га у наредни разред. 


Директор школе решењем одређује допунске испите које ученик мора да положи, тако што упореди наставни план по којем ванредни ученик треба да стекне средње образовање са наставним планом који је ученик почео да савлађује. 
Ванредни ученик полаже допунске испите по редоследу разреда. Кад положи допунске испите приступа полагању испита разреда у који се уписао.
Документа потребна за упис:
- Молба
- Сведочанство или ђачка књижица о завршеном разреду средње школе 
- Извод из матичне књиге рођених

bottom of page