ПОЉОПРИВРЕДНО

ХЕМИЈСКА ШКОЛА

ОБРЕНОВАЦ

ОБАВЕШТЕЊЕ

Пријава за полагање испита за ванредне ученике.

Испити се могу пријавити на следећи начин:

1. Попуњавањем пријаве и слањем попуњене пријаве и доказа о извршеној уплати на office@polj-hemskola.edu.rs

у .PDF, .JPG или .PNG формату

2. Слањем мејла на office@polj-hemskola.edu.rs са следећим подацима:

- Име и презиме ванредног ученика

- Образовни профил за који се ванредни ученк школује

- Тачан назив наставног предмета за који се пријављује полагање и година учења 

- Доказ у уплати у у .PDF, .JPG или .PNG формату

3. Лично, у секретаријату школе, у назначеном термину у времену од 08:00 до 12

:00 сати.

Материјал за полагање испита за образовне профиле:

1. Ветеринарски техничар

2. Пољопривредни техничар

3. Техничар хортукултуре

4. Прехрамбени техничар

5. Хемијско-технолошки техничар

6. Хемијски лаборант

7. Техничар за заштиту животне средине

8. Техничар за индустријску фармацеутску технологију

9. Цвећар-вртлар

10. Руковалац-механичар пољопривредне технике

11. Пекар

12. Месар

13. Пољопривредни произвођач

1. Српски језик и књижевност

2. Историја 

3. Математика

4. Физика

5. Рачунарство и информатика 

6. Енглески језик

7. Ликовна култура 

8.Музичка уметност 

9. Физичко васпитање 

10. Веронаука-православни катихизис

11. Социологија, Социологија са правима грађана, Устав и права грађана

12. Биологија, Екологија и заштита животне средине

13. Географија 

14. Грађанско васпитање

15. Филозофија

15. Општа и неогранска хемија-сви четворогодишњи образовни профили у подручју рада хемија, неметали

14. Хемија, за образовне профиле ветеринарски техничар, пољопривредни техничар, техничар хортикултуре, цвећар-вртлар

Инструкције за уплату

Упис године:
​3300,00 
Обнова године:
​1100,00
Испит:
​650,00
Испит са писменим задатком:
​750,00
Испит са вежбама:
​1000,00
Завршни испит:
​1850,00
Матурски испит:
​2300,00 


Цене су изражене у динарима

Одлука Министарства просвете, науке и технолошког развоја о утврђивању висине школарине за ванредне ученике средњих школа за школску 2021/2022. године и подаци за попуњавање уплатнице за ванредне ученике:
1. Прималац:

Име и презиме ванредног ученика, адреса
2. Сврха уплате: 
   - Упис године
   - Обнова године
   - Испит
   - Испит са писменим задатком
   - Испит са вежбама
   - Испит из практичне наставе 
   - Завршни испит
   - Матурски испит
3. Прималац:

Пољопривредно-хемијска школа

4. Износ: уписати износ у складу са сврхом уплате
5. Рачун примаоца:

840-1891666-18

ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ

      Пољопривреда, производња и прерада 
                                    хране: 
 • Ветеринарски техничар                                
 • Пољопривредни техничар
 • Техничар хортикултуре
 • Прехрамбени техничар
 • Месар
 • Пекар
 • Цвећар-вртлар
 • Произвођач прехрамбених производа
 • Пољопривредни произвођач
 • Руковалац-механичар пољопривредне технике
 
                     Хемија, неметали:
 • Хемијско-технолошки техничар
 • Хемијски лаборант
 • Израђивач хемијских производа
 • Техничар за заштиту животне средине
 • Техничар за хемијску и фармацеутску технологију

 1. УПИС ВАНРЕДНОГ УЧЕНИКА РАДИ ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ И ДОКВАЛИФИКАЦИЈЕ

Само средња школа која је верификована за одређене образовне профиле, може да врши преквалификацију и доквалификацију.
Преквалификација представља образовање за други образовни профил у истом трајању, без обзира на подручје рада.
Доквалификација представља образовање за други образовни профил у дужем трајању, без обзира на подручје рада.

Након завршеног средњег образовања у средњу школу може да се упише лице ради преквалификације, доквалификације, специјалистичког и мајсторског образовања, у складу са посебним законом.

Школа врши упис ради стицања стручне оспособљености, преквалификације, доквалификације и специјализације уз сагласност Министарства просвете, науке и технолошког развоја.


Ученик уписан у школу ради преквалификације, полаже испите из стручних предмета које одреди наставничко веће школе.


Ученик уписан у школу ради доквалификације полаже допунске испите из предмета чији садржаји нису претежно исти, из предмета који нису били утврђени наставним планом и програмом и испите завршног разреда, о чему одлуку доноси наставничко веће школе.


Ванредни ученици уписују се ради преквалификације и доквакификације у школу у току школске године.


Директор школе након донете одлуке наставничког већа о признању предмета и полагању допунских испита доноси решење које садржи: личне податке ученика, признате предмете и оцене по разредима, стручне предмете који су утврђени ученику да полаже, по редоследу разреда, обавеза полагања завршног испита, испитне рокове у складу са општим актом школе.
Документа потребна за упис:
- Молба
- Оверене фотокопије сведочанства и дипломе о завршеној средњој школи
- Извод из матичне књиге рођених 

2. УПИС УЧЕНИКА РАДИ НАСТАВКА ШКОЛОВАЊА 


Лица која су започела раније стицање средњег образовања и исто из одређених разлог прекинуло, имају право на наставак започетог образовања у истом трајању.
Ванредни ученик уписује се у школу у одговарајући разред до 31. августа да би завршио започето образовање у истом трајању. 


Овом ученику школа признаје све завршене разреде и уписује га у наредни разред. 


Директор школе решењем одређује допунске испите које ученик мора да положи, тако што упореди наставни план по којем ванредни ученик треба да стекне средње образовање са наставним планом који је ученик почео да савлађује. 
Ванредни ученик полаже допунске испите по редоследу разреда. Кад положи допунске испите приступа полагању испита разреда у који се уписао.
Документа потребна за упис:
- Молба
- Сведочанство или ђачка књижица о завршеном разреду средње школе 
- Извод из матичне књиге рођених